Kategorier
Uncategorized

Endringer i reglene for refusjon på CGRP-hemmere

Fra 1. april 2022 har helsemyndighetene bestemt at det blir innstramminger i reglene for å få – og beholde individuell refusjon (blå resept) for CGRP-hemmere. Det innebærer bl.a. at alle må gjennom 3 måneders behandlingspauser, og at det blir strengere krav til effekt for å få fortsatt refusjon.

For mer informasjon se: For rigid, sier forbundet om innstramming i reglene for CGRP-hemmere – Hodepine Norge

Kategorier
Uncategorized

Gjennomslag i blåreseptsaken

Legeforeningen har fått gjennomslag for at det ikke vil bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen. – Vi oppfordrer derfor legene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept, sier president Anne-Karin Rime.

Legeforeningen har reagert kraftig på at leger kan bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept på feil grunnlag. Onsdag denne uken rådet foreningen medlemmene til å begrense forskrivingen av blå resept. Siden har det vært bevegelse i saken.

Gebyrordningen vil bli endret

– Helseministeren har svart oss. På bakgrunn av hennes brev og direkte dialog med statsråden, omfattende kontakt med samtlige partier på Stortinget og ikke minst den brede støtten vi har fått fra pasientorganisasjonene, er vi nå trygge på at den omstridte gebyrordningen vil bli tatt opp til ny vurdering. Vi har bred politisk støtte for vårt syn, sier Anne-Karin Rime.

Hun retter en stor takk til medlemmene og alle pasientorganisasjonene, og beklager ulempene situasjonen har medført for enkelte pasienter.

Viktig kamp

– For oss er dette en prinsipiell sak. Vi var helt nødt til å sette foten ned. Jeg er takknemlig for oppslutningen blant legene og pasientorganisasjonene. Hvis ikke Legeforeningen hadde tatt denne kampen nå, ville det på sikt blitt verre for både legene og pasientene, sier Rime.

For Legeforeningen er det viktig at straffegebyret fryses.

– Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt, påpeker Rime, og viser til prosessen departementet nå igangsetter for å revidere regelverket.     

Legeforeningen oppfordrer derfor medlemmene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept.

Bred støtte fra pasientorganisasjonene

Både Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Funksjonshemmedes fellesforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stoffskifteforbundet og Norges Astma- og allergiforbund har uttrykt stor bekymring for at leger kan bøtelegges dersom de forskriver blå resept på feil grunnlag. Dette rammer også pasientene.

– At leger kan gjøres personlig ansvarlig og bøtelegges ved feil forskrivning, truer formålet med blåreseptordningen. Lege-pasientforholdet bygger på tillit. Som pasientorganisasjonene peker på, står dette tillitsforholdet i fare når det i praksis ikke lenger er rom for medisinsk skjønn i vurderingen av hvorvidt en pasient oppfyller vilkårene for blå resept, forklarer Rime.

For Legeforeningen vil saken ha høyeste prioritet frem til reglene er endret og straffegebyret fjernet.

Les mer på:

Gjennomslag i blåreseptsaken (legeforeningen.no)

Kategorier
Uncategorized

Legeforeningen ber medlemmene overlate vurdering av blåresepter til Helfo 

I sentralstyremøte sent tirsdag kveld ble det klart at Legeforeningen ber alle sine medlemmer begrense forskrivning av blåresepter.

Legeforeningen sendte den 14. januar en henvendelse til Helseministeren der de ba om at lovendringen ble fjernet, men grunnet manglende skriftlig tilbakemelding innen fristen velger de nå å komme med denne anbefalingen til sine medlemmer.

Legeforeningens krav

  1. Gebyrordningen må oppheves og reglene fjernes. Saken må tilbake til Stortinget. Det må tas initiativ til en lovendring.
  2. Inntil reglene er endret, må straffegebyret fryses. Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt.

-Vi har tirsdag kveld fortsatt ikke fått en skriftlig tilbakemelding. De signalene vi har fått underveis er at Helseministeren ønsker å endre reglene for praktiseringen av ordningen, men ikke fjerne selve lovhjemmelen for å kunne ilegge overtredelsesgebyr, skriver Legeforeningen.

Legeforeningens sentralstyre sier de ikke kan akseptere at leger risikerer bøter fordi de har påtatt seg et frivillig forvaltningsansvar på vegne av helsemyndighetene. Videre skriver sentralstyret at:

– Selv med en eventuell nedjustering av bøtenivå er dette et feil og uakseptabelt virkemiddel overfor leger som yrkesutøvere. Legeforeningen råder sine medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden, avslutter Legeforeningen medlemsbrevet som ble sendt ut i natt.

Det er ikke et veletablert system hos Helfo

Det eksisterer heller ikke per idag et veletablert system hos Helfo der pasienter kan søke refusjon for en hvit resept, nettopp fordi legene i stor grad har tatt seg av dette på vegne av helsemyndighetene.

Av den grunn har Legeforeningen utarbeidet et informasjonsskrivtil pasientene med et forslag til hvordan de kan gå frem.

Ylf-leder Kristin Kornelia Utne sier idag til Yngreleger.no:

-Dersom staten ikke har tillit til at legene kan forvalte denne oppgaven er det naturlig at de tar denne selv. Vi kan sikre riktig resept i form av korrekt medisin, så får staten vurdere hvem som skal betale hvor mye. Det er ikke verdt å ta en personlig risiko for å avlaste myndighetene i å forvalte denne rettigheten, forteller Utne.

Leder i Ylf Kristin Kornelia Utne. Foto: Michaela Klouda Photography

Legebot-saken

  • Legene forvalter refusjon for forhåndsgodkjente medikamenter ved kroniske sykdommer, kalt blåresepter.
  • Storting og Regjering har gått inn for en lovendring som kan gi leger bøter opptil 213.000 kroner for feilforskrivning av blåresepter.
  • Myndighetene har møtt stor motstand etter lovendringen trådte i kraft januar 2022 og varslet at de vil råde sine medlemmer å overlate forvaltningen til Helfo dersom den ikke fryses og fjernes.
  • Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer i forskriften, uttalte Kjerkol til avisen torsdag.
  • Etter svarfristen utløp midnatt natt til onsdag hadde helseministeren ikke svart Legeforeningen og signalene som var sendt handlet om primært om justering av bøtenivået og enkelte andre justeringer. Dette kunne ikke Legeforeningen godta og har nå sendt ut medlemsbrev som varslet.
    Les hele artikkelen på https://yngreleger.no/artikkel/legeforeningen-ber-medlemmene-overlate-vurdering